โครงการสถานศึกษาสีขาว

05

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ให้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยในปี ๒๕๕๖ มีโรงเรียนมราได้รับคัดเลือก ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.ชำนิ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
  • รองชนะเลิศลำดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกระกา อ.เมืองฯ เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท
  • รองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล อ.ลำปลายมาศ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
  • รองชนะเลิศลำดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อ.บ้านด่าน เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

อภิรักษ์ จันทวี….รายงาน

Advertisements