มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มอบรถจักรยานนักเรียน

1568

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา  นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบรถจักรยาน โครงการจักรยานเพื่อน้อง จากนายสี โพธิขำ ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ   ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สนับสนุนรถจักรยานแก่นักเรียนที่ยากจนและบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ได้รับมอบ ๒๗ โรงเรียน รวม ๓๕๐ คัน คิดเป็นมูลค่า ๔๓๗,๕๐๐ บาท  ดังนี้

  • อำเภอบ้านด่าน         จำนวน ๙ โรงเรียน  รถจักรยาน ๑๑๗ คัน
  • อำเภอเมืองบุรีรัมย์   จำนวน ๓ โรงเรียน   รถจักรยาน ๑๔๓ คัน
  • อำเภอชำนิ                จำนวน ๗ โรงเรียน   รถจักรยาน ๙๐ คัน

ศากุน  ศิริพานิช / อภิชาติ อินยะโพธิ์ …. รายงาน

Advertisements