โรงเรียนบ้านหลักเขต อบรมคุณธรรมนักเรียน

01

โรงเรียนบ้านหลักเขต นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรม น้อมนำสู่ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข เพื่อให้นำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และมีความพร้อมในการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียน….

ที่วัดป่าไพบูลย์ อำเภอประโคนชัย นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายอบรมคุณธรรม น้อมนำสู่ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ซึ่งโรงเรียนบ้านหลักเขต ได้จัดขึ้นแก่นักเรียน รวม ๑๗๙ คน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างมีความสุข ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมส่วนรวม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเอื้ออาทร กตัญญูกตเวที และรู้จักหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง  โดยมีพระมหาเลื่อน ยโสธโร และคณะ เป็นพระวิทยากรให่ความรู้ตลอด ๒ วัน  ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ศากุน ศิริพานิช/ อภิชาติ อินยะโพธิ์.. รายงาน

Advertisements