รางวัลชนะเลิศผลงานวิชาการ โรงเรียนมาตรฐานสากล

01

เมื่อวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ นายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายสันติ   บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการนำคณะครูและนักเรียนไปเสนอผลงานเรื่อง กระบวนการเกิดภูเขาไฟกระโดง(ลาวาเมืองแปะ) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent study fair)  ระดับภูมิภาค สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนักเรียนผู้นำเสนอผลงาน ๓ คน ได้แก่

  •  เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนทิจันทร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  •  เด็กหญิงวชิราภรณ์   นิเวศสวรรค์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  •  เด็กหญิงนฤดี     ปรีฐนัทธ์            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

มีนางฑิตฐิตา  รัตนะวรรณ์ และ นางกัณณพัชร์  วิวัตรชัย เป็นครูธผู้ฝึกซ้อม   ผลปรากฏว่า  “โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งเกียรติบัตรและโล่รางวัลกำลังรอการประสานจากกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อจะได้ส่งมอบต่อไป

ประทีป  หีบแก้ว :  รายงาน