อนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมรับเปิดเทอม

06

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ นายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้ประชุมข้าราชการครู/ บุคลากรทางการศึกษา /นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อแจ้งภาพรวมผลการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาและมอบนโยบาย การปฏิบัติตนให้ยึดหลักและแนวปฏิบัติตามกฏระเบียบโดยเคร่งครัด  และแนะนำแนวการปฏิบัติตนของนักศึกษา รวมทั้งแนะนำครูต่างชาติ(ครูเจ้าของภาษา) เป็นการเตรียมความพร้อม เต็มที่ เต็มเวลา เต็มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจะเริ่มเปิดภาคเรียนจัดการเรียนการสอนในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นายประทีป  หีบแก้ว รายงาน

Advertisements