พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนร่วม

2924

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาครูจัดการศึกษาเรียนร่วม เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น และมีครูจากโรงเรียนจัดการเรียนร่วมในสังกัด จำนวน ๑๓๐ คน และสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน ๑๐ คน รวม ๑๔๐ คน เข้าร่วมประชุม  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดหาจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ อย่างเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความความสามารถในการคัดกรอง การจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผล รวมทั้งช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการทางการศึกษาตามที่กฎกระทรวงกำหนด โดยมีนางสุลิกาญ ธิแจ้ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน บุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ และวิทยากรแกนนำสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements