ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

2877

สพป.บุรีรัมย์ เขต1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศบุคลากรในสังกัด  ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจาก 202 โรงเรียน รวม 2,933 คน  เข้าร่วมประชุม  โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ให้แนวทางจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และจัดให้มีการอภิปราย ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย


ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่  โดยก่อนจัดประชุมได้มีการสอบถามความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยกัน คือให้เป็น “องค์กรชั้นนำ คุณธรรมเป็นเลิศ”  โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2557 นี้ มีภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญคือต้องพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมมากที่สุดต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และอดทน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตซึ่งมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกที   ทั้งนี้ได้ขอให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  ที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนในภาพรวมยังต่ำกว่าเป้าหมาย  แต่ความสำเร็จส่วนหนึ่งคือมีโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนในความดูแลรับผิดชอบประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับประเทศ ทั้งด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม  ซึ่งต้อขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนา โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกด้านให้มากยิ่งขึ้น

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements