ค่ายเยาวชน “สรรค์สร้างเกษตรโรงเรียน”

016

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ ๕)  ร่วมกับศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสาน (ซีเบิร์ด ลำปลายมาศ) จัดค่ายเยาวชนให้ความรู้เรื่องการเกษตรแบบสร้างสรรค์แก่นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์ ๕) อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ จำนวน ๕๔ คน พร้อมด้วยคณะครู เข้าค่ายเยาวชนสรรค์สร้างเกษตรโรงเรียน ซึ่งศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสาน (ศูนย์ซีเบิร์ดลำปลายมาศ) ได้จัดวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักเรียนรู้การทำการเกษตรแบบพอเพียง เช่น การทำเชื้อเห็ดนางฟ้า นางรม การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกมะนาวนอกฤดู การปลูกผักโดยไม่ได้ใช้ดิน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ได้ความรู้ มีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วย

 (วัชระ มะรังศรี ,ภาพ/ ปิยา วิเศษนคร … รายงาน)

Advertisements