อบรมพัฒนาผลงานวิชาการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

2294

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จัดอบรมพัฒนาผลงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) ระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว  โดยมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน  ๒๑  คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๖ คน และข้าราชการครู จำนวน ๑๕ คน และมี รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ และ ดร.ทวีพล  จูฑะพล เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน