ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

004

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักเรียนระดับประถมและมัธยม ในช่วงปิดภาคเรียนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบแบบเข้ม   ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒  จากโรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๑๐๐ คน  โดยจัดเป็นค่ายเช้ามา เย็นกลับ ระยะเวลา ๒๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปิดภาคเรียน   สำหรับระดับประถมศึกษา ได้จัดอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ จำนวน ๑๐๐ คน  โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๗ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์  จันทวี .. รายงาน

Advertisements