การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

1114

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และการใช้ระบบ PSIS version 2  โดยมีครูจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชัยภูมิเข้ารับการอบรม รวม ๘๐ คน   สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้พัฒนาระบบการบันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชี GL47 เดิม ให้ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชีมากขึ้น คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพิ่อให้บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาให้ความรู้ ระยะเวลาอบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๗

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements