โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา เปิดบ้านการศึกษา

61

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาได้จัดงานเปิดบ้านการศึกษา (open house) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยมีนายประสงค์  เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  การจัดงานครั้งนี้คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน  มีการแสดงนักเรียนบนเวที    โรงเรียนได้เชิญ  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มาเยี่ยมชมกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน  และในวันเดียวกันนี้โรงเรียนและชุมชนได้ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และ มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างคณะครูและผู้ปกครอง ชุมชน  และแข่งขันกีฬา  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  ทำให้ชุมชนรู้และเข้าใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น 

สมจิต ไชยพัฒน์

Advertisements