เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง

0998

ภาคเอกชน ร่วมกับ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสัมมนาโครงการเยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียงเพื่อการเรียนรู้และดำเนินปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาพอเพียง ๙๕ แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและรับสมัครโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๗

โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง”   เป็นโครงการที่บริษัทอินทัช ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  เปิดโอกาสการเรียนรู้และคิดอย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนและชุมชนสมัครเข้าร่วมเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผ่านการปฏิบัติงานจริงด้วยการร่วมจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและชุมชน ไปแล้ว ๔๓ โรงเรียน ใน ๔๓ จังหวัด   สำหรับในปี ๒๕๕๗ ตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่ดำเนินการอีก ๔  ๑ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลพบุรี ระนองและบุรีรัมย์

ศากุน  ศินิพานิช..รายงาน

Advertisements