อนุบาลบุรีรัมย์มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรปฐมวัย

27

เมื่อวันที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  ที่หอประชุมบัวชมพูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรปฐมวัย ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โดยมีนักเรียนที่จบชั้นปฐมวัยที่เข้ารับวุฒิบัตรจำนวน ๑๗๖ คน ซึ่งหลักสูตรนี้มีลักษณะการจัดการศีกษาอบรมเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็กในวัยนี้

ประทีป  หีบแก้ว : รายงาน