ENGLISH IMMRESION CAMP 2013 ครั้งที่ 2

26

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้นายสันติ บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรัมย์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ในโครงการ ENGLISH IMMRESION CAMP 2013 ครั้งที่ ๒ ที่จัดโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  โดยมีวิทยากรเจ้าของภาษาจาก AYC และนักเรียนจากห้องเรียน IELEP เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ทั้งสิ้น ๑๔๖ คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ประทีป  หีบแก้ว :  รายงาน

Advertisements