ใส่ใจคุณธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์


3.4
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ใช้หลักการบริหารที่มุ่งให้ “งานสัมฤทธิ์ผล คนสุขสันต์” ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น

นายอุดมศักดิ์  โคตรประทุม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร กล่าวว่า ใช้หลักการบริหาร “งานสัมฤทธิ์ผล คนสุขสันต์”  ดังนั้น ทุกโครงการของโรงเรียนจึงต้องสนองความพึงพอใจของครูและนักเรียน ตั้งแต่การจัดหาสิ่งของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม  การยกย่องเชิดชู การปลูกฝังคุณธรรม  นอกจากนี้ ส่งเสริมให้การอ่านด้วยการให้นักเรียนอ่านหนังสือให้ฟังในช่วงว่างจากการเรียนและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ซึ่งนักเรียนต้องอ่านข้อมูลข่าวสารจากหนังสือต่างๆ เป็นกิจวัตรจนกลายเป็นนิสัยรักการอ่าน ซึ่งส่งผลต่อการทดสอบการอ่านและความเข้าใจการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ อยู่ในเกณฑ์ดี  (นักเรียนชั้น ป.๓ จำนวน ๑๘ คน อยู่ในระดับดี ๑๗ คน พอใช้ ๑ คน / นักเรียนชั้น ป.๖ จำนวน ๒๔ คน อยู่ในระดับดี ๒๒ คน และต้องปรับปรุง ๒ คน)

ที่สำคัญคือโรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายว่าภายใน ๓ ปี (๒๕๕๗ -๒๕๕๙) ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนจะต้องเป็นที่ ๑ ของเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้  เพราะทั้งเด็กและครูมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและให้ความร่วมมือ ในปีการศึกษาหน้าจะเริ่มนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ เช่น การเรียนเป็นฐานในวันศุกร์  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน และสร้างทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

ศากุน ศิริพานิช : รายงาน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร : ภาพ

Advertisements