การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

9430

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แก่บุคลากรจากทุกโรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางและวิธีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้นำไปใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้โปรแกรม KSP Renew ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานดูแลการต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนด้วย  การประชุมในครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูหรือเจ้าหน้าที่จากทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าประชุมรวม ๔๕๐ คน

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements