ประกวดศิลปะเด็ก มูลนิธิ CCF

9002

โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดงานศิลปะเด็ก เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียน และเผยแพร่การดำเนินงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่สวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  นายภูมิจิตร  ศรีวงษ์ราช นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานศิลปะเด็ก ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความสนับสนุนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 38 โรงเรียน ได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน  ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดวาดภาพศิลปะเด็ก การประกวดปั้นดินน้ำมัน การประดิษฐ์เศษวัสดุตุ๊กตาอาเซียน  การประกวดการจับผ้าตกแต่งสถานที่ และการสาธิตการแกะสลักผักผลไม้

นายณรงค์  ศรีริ ประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้จังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน ๓๘ โรงเรียน ใน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ ซึ่งมีเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นอนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๒,๕๙๓ คน  และมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนตามที่เสนอขอ เช่น การปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น อุปกรณ์การเรียน อาหารเสริม ตามความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน  ซึ่งในปีนี้  โรงเรียนในโครงการได้รับทุนสนับสนุนรวมกว่า ๙ ล้านบาท

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

 

Advertisements