โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


34
โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ค่าพาหนะในการเดินทาง)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ได้มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทาง ในส่วนของเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน ๑๗๖ คน เป็นเงิน ๕๗,๑๐๐ บาท โดยเป็นนักเรียนที่มีบ้านไกลจากโรงเรียน จากหมู่บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองไผ่ บ้านสมสนุก บ้านไผ่น้อย บ้านไผ่งาม บ้านหนองไทร และบ้านหนองโคน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้รับมอบ โดยนายธีรยุทธ โปรยไธสง ได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้วางใจส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์…

ราชวุฒิ วุฒิยาสาร  : รายงาน

Advertisements