ค่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

05

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานวิชาการของโรงเรียนทั้ง ๒ ระดับชั้น คือ สายชั้นปฐมวัย โครงการปฐมวัยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกันปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก รวมถึงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้เด็กมีศักยภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ละได้รับประสบการณ์ตรง  และสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการลูกเสือ – ยุวกาชาด ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฉลาดรอบรู้ สู่คุณธรรมนำคุณภาพผู้เรียน แบ่งกิจกรรมออกเป็น

  •  ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ มุ่งโดยเน้นพัฒนาวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การงานและเทคโนโลยี่
  • เดินทางไปทัศนศึกษาหมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์

ประทีป   หีบแก้ว  : รายงาน

Advertisements