เยาวชนคนดีและคนเก่ง ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์

03

เมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๗ นายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการและกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น  ได้แก่

รางวัผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๗

  • เด็กชายไชยพัฒน์   โชคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๖
  • เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองขาว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓


นอกจากนี้ ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับชั้นต่าง ๆ ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย และทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวนมาก

(ณฐพัชร์   ดวงนิล:ถ่ายภาพ /ประทีป   หีบแก้ว: รายงาน)

                    

Advertisements