นิเทศติดตามงานกลุ่มโรงเรียนเมือง 7

01

วันที่ 22 มกราคม 2557 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผอ.สพป.บร.1ได้ตรวจเยี่ยมการสอบ Pre-Onet ของกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 7  นายไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 ได้ติดตามนโยบายตามจุดเน้นการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของสถานศึกษา และนายถวิล ศรเทพา ได้มากำกับติดตามตรวจสอบการใช้แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ โดยมีนายสนอง วิเศษนคร ประธานกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 7 และคณะผู้บริหารในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 7 ให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้

02

( ผอ.นพดล เย็นทรัพย์..ภาพ /นันทิชา  เกษจรัล… รายงาน)

Advertisements