วันครู ๒๕๕๗

6008

หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ และมอบรางวัลแก่ครูดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  นายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด จัดขึ้นในโอกาสวันครู ครั้งที่ 58 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด  ร่วมพิธีกว่า 2,000 คน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้ คือ “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน”   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเป็นครู  โดยข้าราชการครูจากทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมประกอบพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูสังกัดต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ครูดีในดวงใจ เป็นต้น  มีข้าราชการครูที่เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 426  คน

 

Advertisements