โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย จิ๋วแต่แจ๋ว

22

“ทำงานเป็น มีรายได้ รู้จักเก็บออม” เป็นหัวใจหลักของการปลูกฝังทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ที่โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย

นายอุทัย ไร่ขาม ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนชั้นอนุบาล- ป.๖ รวม ๙๗ คน การจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและมีทักษะพื้นฐานของการดำรงชีพในสังคมเกษตร  เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนทำอาชีพเกษตรอยู่แล้วแต่เป็นเกษตรแบบดั้งเดิมทำนาปลูกพืชผักตามฤดูกาล โรงเรียนจึงนำหลักการเกษตรแบบพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนและเป็นต้นแบบให้ชุมชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโครงการอาหารกลางวัน มีคุณครูยุทธภูมิ ภูมิเขต เป็นครูผู้รับผิดชอบหลัก ให้ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในชุมนุมต่างๆ เช่น เลี้ยงไก่  จิ้งหรีด หมูหลุม เห็ด ปลา กบ ปลูกผักในกระถาง ฯลฯ โดยในช่วงบ่ายสามทุกวันนักเรียนก็จะไปเรียนรู้ตามฐานชุมนุมที่ตัวเองรับผิดชอบและสับเปลี่ยนไปเรียนรู้ในฐานอื่นๆ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งได้รับความสนใจมีครูและผู้ปกครองนักเรียนนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

สิ่งสำคัญนอกเหนือจากทักษะการทำงานแล้ว นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดทำป้ายนิเทศ ทำให้นักเรียนได้ฝึกการอ่าน การเขียน ทบทวนกระบวนการทำงาน รู้จักการคำนวณต้นทุนกำไร สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนในสาระวิชาต่างๆ เป็นอย่างดี  เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชุมชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตบนความพอเพียง เป็นพื้นฐานในการก้าวสู่สังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements