ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ ๔

10

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ ๔” นำคณะครูนักเรียนพาเหรดรอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้เป้นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ” ดอกบัวเกมส์” ครั้งที่ ๔ ซึ่งเป็นกีฬาสีภายในโรงเรียน และจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔  โดยในปีนี้แบ่งเป็น ๔ คณะสี เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีทักษะทางด้านกีฬา ม่ีความกล้าแสดงออก และมีความสามัคคีในหมู่คณะ   การแข่งขันกีฬาแบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา รวมทั้งมีกีฬาครู-ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน 

Advertisements