ทุนการศึกษามูลิธิเปรม ติณสูลานนท์

IMG_5640

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายธงชัย  ลืออดุลย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนคราชสีมา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร และนักเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๗๙ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๗๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วยทุนการศึกษารายปี และทุนต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกับเด็กทั่วไป เพื่อจะได้นำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนไปประกอบอาชีพเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัว นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้ส่งเสริมการศึกษาโดยการจัดประกวดโครงงานนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนในบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานและได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ต่อเนื่องทุกปี …….

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่รับทุน ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความขยัน อดทน เป็นคนดี และเป็นผู้มีจิตอาสา ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  และให้นำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองให้มากที่สุด

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements