พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

4713

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด รวม 263 ราย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  นายสุพจน์  เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้เป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555 เพื่อมอบให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามรายชื่อที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 446 ดวง ประกอบด้วย ชั้นตราทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก    ชั้นตราทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย    ชั้นตราตริตาภรณ์ ช้างเผือก  ชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย  ชั้นตราเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัดที่ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมพิธีรับมอบในปีนี้ รวม 263 คน

       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เป็นการพระราชทานสิ่งอันมีเกียรติเป็นเครื่องตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน ให้แก่ข้าราชการในสังกัด และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่และประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติสืบไป

ศากุน ศิริพานิช….รายงาน

Advertisements