วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ

nov013

CCF ร่วมกับโรงเรียนในอำเภอบ้านด่าน จัดโครงการ “วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ” เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2556  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมตามโครงการ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  เรื่องเพศศึกษา และสร้างความตระหนักในการดูแลตัวเองแก่นักเรียน ในกลุ่ม ร.ร.บ้านด่าน 1 และ 2

(ทรงภพ แสงตระการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ : รายงาน)

Advertisements