ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

nov004

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556   โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก  โดย นายจำรัส ชัยศิลป์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผอ.โรงเรียน พร้อมกรรมการฯ ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อหารือเรื่องงบประมาณปี 57 และเตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ O-NET วันที่ 1 – 2 ก.พ.57 พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในด้านอื่น ๆ ด้วย

(ทรงภพ แสงตระการ….รายงาน)

Advertisements