สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย รมว.ศธ.

4138

เมื่อวันที่ 2-3 พ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต  1 นำผู้เกี่ยวข้องในสังกัดร่วมประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ประจำปี 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาฯ และบรรยายพิเศษ   นอกจากนี้ ได้มีการเสวนา “แนวคิดสู่การพัฒนา ปัญหาไม่ใช่อุปสรรค” และการเสวนารับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เลขาธิการ กพฐ. และตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ได้แก่ จากภาคเอกชน  ผอ.สพป.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ……..

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   กล่าวถึงแนวทางปฏิรูปการศึกษาว่า ต้องการให้มีการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การปฏิรูปการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพราต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน  ที่สำคัญคือการปรับที่ห้องเรียน  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สอนอย่างไรนักเรียนจะอ่านออกเขียนได้  อ่านแล้วคิดเป็น วิเคราะห์ได้ ต้องทบทวนหลักสูตรที่ใช้อยู่ปัจุบันว่าทำไมนักเรียน  ป.3 และ ป.6 อ่านเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับต้องปรับปรุงมีกว่า 2 แสน ทำไมนักเรียนถึงไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้   หลักสูตร  การเรียนการสอน  การทดสอบวัดผล ต้องสัมพันธ์กันทั้งหมด และสะท้อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมเด็กเลือกเรียนอย่างมีเป้าหมาย เหมาะกับศักยภาพของแต่ละบุคคลในสายสามัญหรือสายอาชีพ  เพราะทุกวันนี้ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือในด้านต่างๆ ซึ่งภาคเอกชนมีความต้องการจำนวนมาก ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือในการระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสังคมไทยและก้าวทันสังคมโลกด้วย…….

(ศากุน  ศิริพานิช….รายงาน)

Advertisements