อนุบาลบุรีรัมย์เน้นครูใช้เทค​โนโลยีเพื่​อการเรียน​การสอน

330

เมื่อวันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๖  นายสุชาติ   บุญวีรบุตร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้เป็นวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองก่อนเปิดภาคเรียนซึ่งเป็นนโยบายและกลยุทธ์ของนายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มุ่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนครูได้พัฒนาตนเอง มีความรู้ด้านเทคโลยี เพื่อใช้ในการสือสารและนำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้ทุกสาระวิชา

แคร์พรรณ    สนองทิพากร : ถ่ายภาพ
ประทีป   หีบแก้ว  : รายงาน

Advertisements