Gallery

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2386

นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นโครงการที่ สพฐ.กำหนดจัดขึ้น  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค  โดยในระดับภาคมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

กิจกรรมนักเรียน

  • โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ประถมศึกษาตอนปลาย
  • โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น
  • โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดนวัตกรรม

  • นายประสงค์  เหลาฉลาด ผอ.โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  รางวัล Platinum (เป็นตัวแทนระดับภาค) ประเภทผู้บริหาร
  • นายสมส่วน  ชิงรัมย์ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา   รางวัล Gold ประเภทครู
  • นางรุ่งฤดี  หมั่นการ ศึกษานิเทศก์  รางวัล Silver ประเภทศึกษานิเทศก์
Advertisements