Gallery

กีฬาสี โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

oct028

เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น โดยมี สมจิตร ทองเชิด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ได้รู้จักการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของหมู่คณะสีแต่ละสี

(กนกพงศ์  สีนาม… รายงาน)

Advertisements