Gallery

มอบเกียรติบัตร โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

2415

เมื่อวันที่  ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมสหกรณืออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด  นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๖ ดังนี้

โครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา     

รางวัลชนะเลิศ                 ได้แก่  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  อำเภอลำปลายมาศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้แก่  โรงเรียนบ้านโคกระกา  อำเภอเมืองบุรีรัมย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้แก่  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  อำเภอลำปลายมาศ

โครงงานคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา              

รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  อำเภอลำปลายมาศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่  โรงเรียนบ้านตลาดชัย  อำเภอเมืองบุรีรัมย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้แก่  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  อำเภอลำปลายมาศ

โครงงานภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา     

รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  อำเภอลำปลายมาศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  อำเภอลำปลายมาศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้แก่  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  อำเภอเมืองบุรีรัมย์

โครงงานภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้แก่  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์

โครงงานประวัติศาสตร์

          ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  อำเภอเมืองบุรีรัมย์

Advertisements