Gallery

บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามความร่วมมือกับ CCF

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖/๒๕๕๗   

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖/๒๕๕๗   ระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. กับโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๗ โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ๑ โรงเรียน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่โรงเรียนได้เสนอขอ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๘๒,๕๕๑ บาท   โดยมีนายสี โพธิ์ขำ ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ  และนางสาวธนวรรณ บุญนอง หัวหน้าโครงการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน   เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเงินสนับสนุนจากโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามวัตถุประสงค์….

(อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ / ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

Advertisements