Gallery

กีฬาสี โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก

oct018

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬา  ด้านสุขภาพพลานามัยของนักเรียน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยมีกิจกรรมขบวนพาเหรดนักกีฬาและกองเชียร์  การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ได้มีพิธีปิดพร้อมมองรางวัลแก่นักก๊ฬาและกองเชียร์ด้วย….

(ทรงภพ แสงตระการ : รายงาน)