Gallery

เงือกน้อย คนเก่ง ร.ร.อนุบาล​บุรีรัมย์

oct005

เมื่อวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ นายมานะอักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มอบรางวัลแสดงความยินดีแก่ที่นักเรียนได้รับจากการแข่งขันว่ายน้ำ “อนุบาลสุรินทร์ สปริ๊นท์ AS.S” ที่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ สระว่ายน้ำ “จงภักดี ๖๐ ปีครองราชย์” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีสโมสร/ทีม ที่เข้าร่วมแข่งขัน ๓๓ สโมสร เป็นชาย ๒๗๖ คน หญิง ๑๗๘ คน รวม ๔๔๗ คน ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าแข่งขันในนาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จำนวน ๕ คน ชาย ๓ คน หญิง ๒ คน  และได้รับรางวัลดังนี้

๑. เด็กชายพัชรพล   พัชรมนตรี  ชั้นอนุบาล ๒/๕ รุ่นอายุ ๖ ปี ได้รับรางวัล ๕ รายการ  ได้แก่   เหรียญทอง ๔ เหรียญ (เตะโฟมขาฟรีฯ     ๒๕  เมตร     ฟรีสไตล์    ๒๕  เมตร      กบ ๒๕ เมตร และฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร)   และเหรียบญเงิน  ๑ เหรียญ (ผีเสื ๒๕ เมตร)  ได้ถ้วยรางวัลคะแนนรวม อันดับ ๔

๒. เด็กชายชานน  จันทราภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๕ รุ่นอายุ ๘ ปี ได้รับรางวัล ๗ รายการ ได้แก่ เหรียญทอง ๓ เหรียญ ( ฟรีสไตล์  ๒๕ เมตร ๕๐  เมตร  และ ๑๐๐ เมตร)    เหรียญเงิน ๒ เหรียญ  (เตะขาฟรีฯ   ๒๕  เมตร และกรรเชียง ๒๕ เมตร)  เหรียญทองแดง ๒ เหรียญ (ผีเสื้อ ๒๕ เมตร และ ๕๐ เมตร)

๓. เด็กชายภูธิป  ทองบ่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๖ รุ่นอายุ ๑๐ ปี ได้รับเกียรติบัตร สถิติการแข่งขัน

๔. เด็กหญิงรักกัญญ์ญา  ศิริเลขอนันต์ ชั้นอนุบาล ๒/๕ รุ่นอายุ ๖ ปี หญิง ได้รับเหรียญทองแดงเตะขาฟรีสไตล์     ๒๕  เมตร

๕. เด็กหญิงกมลพัชร  พัชรมนตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๖ รุ่นอายุ ๑๐ ปี หญิง ได้รับรางวัล  เหรียญทอง กบ ๒๕ เมตร  เหรียญเงิน กบ ๕๐ เมตร และเหรียญทองแดง เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร

ประทีป หีบแก้ว: รายงาน

 

Advertisements