Gallery

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปราสาทเรียนรู้การทำนาปลอดสารพิษ

oct012

โรงเรียนวัดบ้านปราสาทนำนักเรียนฝึกทักษะการทำนาแบบปลอดสารพิษ…..

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท อ.บ้านด่าน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  เรียนรู้กระบวนการทำนาแบบปลอดสารพิษ  ใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105  ปลูกในที่นาโรงเรียน 12 ไร่  ซึ่งมีคลองส่งน้ำรอบๆ  โดยโรงเรียนได้ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดขึ้นใช้เองเพื่อใส่ในนาข้าว และใช้วิธีการตัดหญ้าแทนการฉีดสารเคมีกำจัดวัชชพืช ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์แก่ชุมชนด้วย

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท : ภาพ/ข่าว

Advertisements