Gallery

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กรับมอบอาคาร “น้ำหวาน”

93
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กได้ทำพิธีขึ้นอาคารใหม่ และรับมอบอาคาร “น้ำหวาน” จากนายชาติ  หอมเนียม (น้ำหวาน)  ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน บริจาคเงินเป็นค่าก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท  และใช้งบประมาณของโรงเรียนเพิ่มเติมอีก 166,600 บาท  ในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารปฐมพยาบาล ห้องผู้อำนวยการ และห้องประชุมของโรงเรียน   ในพิธีมอบอาคารครั้งนี้ มีนางเกิด หอมเนียม มารดาเป็นตัวแทนมอบอาคาร   มีนายสมหมาย แสนแก้ว รองนายก อบต.วังเหนือ  นายวิชชา  กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และนายจำรัส   ชัยศิลป์ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นผู้รับมอบ…….
 ทรงภพ แสงตระการ : รายงาน 
สมชาย  ไชยโย : ถ่ายภาพ
Advertisements