Gallery

โรงเรียนบ้​านผไทรินทร์ รับการประเ​มิน จาก กตปน.

97

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 นายเมธา พวงเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะกรรมการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556โดยมี นายประยงค์ เลาลักาณ์จรรยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  นายไชยสิทธิ์ พวงศรี  ศึกษานิเทศก์  นายทวีสิทธิ์ โลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน  และ นายเมธา พวงเกษ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นิเทศตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1   และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานของโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น……

(กนกพงศ์ สีนาม   : รายงาน)

Advertisements