Gallery

รางวัลสื่อ-นวัตกรรม รองชนะเลิศอันดับ ๑ สกสค.

480202

นางสาวสุวารี    สิงหชัย  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.   ประเภทสื่อ-นวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย เรื่อง การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดเกมการศึกษาสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๒

นางสาวสุวารี    สิงหชัย  กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต ชอบสำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  และเห็นว่าคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็กรู้เข้าใจธรรมชาติสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ ทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงส่งผลให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ด้วย จึงได้คิดออกแบบและกระบวนการดำเนินการพัฒนาเกมการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  การแก้ปัญหา  การเล่น  การทำงานกลุ่ม เป็นการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ โดยกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาของเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  มีการกำหนดแผนควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร  คณะครู  เครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน  ให้ร่วมกันลงมือปฏิบัติและผลิตเกมตามประเภทและความถนัด  โดยได้รับการแนะนำจากคณะครูสายปฐมวัย

เกมการศึกษาที่จัดทำขึ้นนี้ ครอบคลุมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ทั้ง  6  ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกตความแตกต่าง  ทักษะการเปรียบเทียบขนาด  รูปร่าง ปริมาณ  (ใหญ่ – เล็ก, มาก – น้อย)  ทักษะการเรียงลำดับ  ความสูง – เตี้ย  ความยาว – ความสั้น   ทักษะการบอกตำแหน่ง บน – ล่าง  ใน – นอก  ซ้าย – ขวา  หน้า – หลัง – ตรงกลาง  ทักษะการนับ  เท่ากัน – ไม่เท่ากัน  มากกว่า – น้อยกว่า และ ทักษะการนับจำนวน 1 – 30  และรู้ค่าจำนวน 1 – 10 ซึ่งจากการประเมินผลจากการนำเกมการศึกษานี้มาใช้ พบว่านักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน  ตรวจสอบและนำเสนอผลงานได้  สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสนุกสนาน  และมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีผู้บริหารและคณะครูสนใจเยี่ยมชมผลงาน นำเกมการศึกษาไปใช้ ขอคำแนะนำ  ปรึกษา และเรียนรู้เทคนิควิธีการผลิตเกมแต่ละประเภท รวมทั้งผู้ปกครองได้สนใจนำเกมไปพัฒนาเด็กที่บ้านด้วย

 

Advertisements