Gallery

อนุบาลบุรีรัมย์พัฒนา​การจัดการเ​รียนการสอน

68

เมื่อวันที่  ๗-๘ กันยายน  ๒๕๕๖ ที่หอประชุมบัวชมพู  นายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ได้เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมาตรฐานสากลและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Workshop for Exchange Management of  Teaching in world class Standard School and AEC)  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  เรื่องการจัดองค์การสู่ความเป็นเลิศตามทฤษฎี  SCQA และ OBECQA /การบริหารงานจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA และการเตรียมตัวในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

กัลยาณี    รักษ์อุดมการณ์ : ถ่ายภาพ
นายประทีป      หีบแก้ว  : รายงาน

Advertisements