Gallery

โรงเรียนบ้​านตาเหล็งต​รวจสุขภาพนั​กเรียน

13

เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านตาเหล็ง  กลุ่มชำนิ ๑ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลชำนิ ตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน และฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน  เพื่อเสริมสร้างความมีสุขภาพที่สมบูรณ์และสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกดิแก่นักเรียน  โดยมีนายสัญญา  เสาวกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านตาเหล็ง เป็นผู้ช่วยให้การช่วยเหลือ ทำให้การตรวจสุขภาพในครั้งนีี้สำเร็จตามความประสงค์ทุกประการ ……

(สัญญา  เสาวกูล …รายงาน)

Advertisements