Gallery

กลุ่มชำนิ ๑ เตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะ

1
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๖  กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑ ได้จัดประชุม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตาเหล็ง อำเภอชำนิ   โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการ จากโรงเรียนในกลุ่ม ทั้ง ๘ โรงเรียร เข้าร่วมประชุม …..
(สัญญา  เสาวกูล  ประธานกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑ …รายงาน)
Advertisements