Gallery

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

57
โรงเรียนรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห่วยจรเข้มาก อ.เมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ………
นายชัยพร  ทับทิมทอง  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์  เปิดการอบรม “โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ”  ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากโรงเรียนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก  ในตำบลสะแกโพรง  ตำบลบ้านบัวและตำบลเสม็ด    จำนวน  ๑๐๐  คน  เข้ารับการอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ  รัก  หวงแหน  และเกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  มีความสามัคคีในการทำกิจกรรมและเกิดกลุ่มหรือชุมชนอนุรักษ์พื้นที่ชุมน้ำ  โดยจัดการอบรมออกเป็น  ๒  รุ่น รุ่นที่ ๑ นักเรียนชาย  วันที่ ๕-๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  รุ่นที่  ๒  นักเรียนหญิง  วันที่  ๑๔-๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๖…
นิเวศ  ปิยะวงศ์..ภาพ / ราชวุฒิ  วุฒิยาสาร…  รายงาน