Gallery

ทอสายรัก ถักสายใย ด้วยสายสัมพันธ์

01

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๒๐ จังหวัด ร่วมกันจัดงานที่“ทอสายรักถักสายใย ด้วยสายสัมพันธ์ สู่วันที่ภาคภูมิ” ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โดยมีนายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพและดำเนินการจัดงาน    ประกอบด้วยกิจกรรมในภาคเช้า นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการเปิดงานมหกรรมทางวิชาการ “ศักยภาพครูไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”  ซึ่งมี ผศ.ดร.อัครพนธ์  เนื้อไม้หอม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  นอกจากนี้ชมรมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมแข่งขันกอล์ฟเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ฯ ที่ สนามกอล์ฟ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

ในภาคบ่าย มีการจัดริ้วขบวนแห่พานบายศรีที่แสดงความรักและความผูกพันระหว่าง ชาวอนุบาลประจำจังหวัด  มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารโรงเรียน ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๕๖ รวม ๖ คน  โดยมีนายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑และดร.สำเริง กุจิรพันธ์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย  และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตด้วยเป็นจำนวนมาก….

             นางกัลยานี รักษ์อุดมการณ์/นายณฐพัชร ดวงนิล :ถ่ายภาพ
นายประทีป หีบแก้ว : รายงาน

Advertisements