Gallery

พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรชั้นนำ

0052

เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรชั้นนำ ขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์ จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างเสริมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเองและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดพลังร่วมในการทำงาน เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง วิถีชีวิต วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นแนวคิดแก่บุคลากรในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาพหลังการประชุมสัมมนาได้นำบุคลากรศึกษาสถานที่สำคัญและศึกษาประเพณีวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

Advertisements