Gallery

การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร

344

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  นายประมวล บุญฑีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการขัดเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในรูปแบบบูรณาการและจัดตามธรรมชาติรายวิชา  โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนชั้น ป.๑-๓  เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดอบรม ๒ รุ่น ในวันที่ ๑๕ และวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และจะมีการนิเทศติดตามพร้อมกับรายงานผลการพัฒนาผ่านระบบ online ของ สพฐ.ต่อไป

Advertisements