Gallery

โรงเรียนบ้านหนองโสน จัดอบรมศิลปะหุ่นสายไทย

9295

โรงเรียนบ้านหนองโสน ร่วมกับมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม (มสศ.) จัดอบรมพัฒนาต่อยอดส่งเสริมศิลปะหุ่นสายไทยให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๑๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาต่อยอดส่งเสริมศิลปะหุ่นสายไทย ของโรงเรียนบ้านหนองโสน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม (มสศ.) ในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นปีที่ ๒ ต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปีที่ผ่านมา  โดยมีอาจารย์นิมิต พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวม ๕๐ คน   เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ในด้านการผลิตหุ่น การเชิดหุ่นและการเขียนบทละคร

มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม มีเป้าหมายในการผลักดันสื่อศิลปะหุ่นสายและสื่อศิลปวัฒนธรรมสู่แนวทางสร้างสรรค์ นำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  มุ่งสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์สื่อและศิลปะ เสริมภูมิคุ้มกันเท่าทันสื่อ และเผยแพร่ศิลปะไทยต่อสาธารณะ

Advertisements