Gallery

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครู พ่อแม่และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

IMG_9065

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครู พ่อแม่และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาและวางรากฐานที่ดีแก่เด็กตั้งแต่เริ่มต้น….

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู พ่อแม่ และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ของศูนย์ปฐมวันต้นแบบโรงเรียนในสังกัด ๔ อำเภอในสังกัด  ได้แด่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ  เป็นกิจกรรมบูรณาการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการระดับปฐมวัย  ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางรากฐานในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกับโรงเรียนได้อย่างถูกวิธี  ในงานดังกล่าวได้มี ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา หัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี  และกิจกรรมฐานการเรียนรู้นักวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับครูผู้สอนและเด็กปฐมวันที่มาร่วมกิจกรรม รวมกว่า ๗๐๐ คน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเด็ก เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาทุกด้านสูงสุด จึงต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้สมองได้รับการกระตุ้นอย่างถูกวิธี เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นการวางรากฐานที่ดีในการพัฒนาระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Advertisements